ul. Morska 8, 72 - 320 Trzebiatów
+48 506 998 224
kancelaria@adwokatmakarewicz.pl | a.makarewicz_adwokat@onet.pl

Zakres usług

Kancelaria Adwokacka w Trzebiatowie

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi w zakresie doradztwa prawnego, uczestniczenia w negocjacjach, sporządzania pisemnych i ustnych opinii oraz prowadzenia spraw przed sądami powszechnymi, organami ścigania oraz sądami i organami administracyjnymi. Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna obejmuje rozwiązywanie spraw m.in. z zakresu:

Prawa karnego

Obrona podejrzanego/oskarżonego w postępowaniu przygotowawczym i przed sądami powszechnymi, składanie zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa, reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym i przed sądami powszechnymi, reprezentowanie skazanego w sprawie o odroczenie lub przerwę w wykonaniu kary, o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary.

Prawa rodzinnego

Reprezentowanie Klienta m.in. w sprawach o rozwód (z orzekaniem i bez orzekania o winie), separację, ustanowienie rozdzielności majątkowej, rozstrzygnięcie co do zarząd majątkiem wspólnym, alimenty (przyznanie, podwyższenie, obniżenie, wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego), władzę rodzicielską (ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie, przywrócenie), ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa, kontakty z dziećmi, rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny.

Prawa cywilnego

Reprezentacja Klienta w sprawach z zakresu prawa zobowiązań, prawa rzeczowego, jak również prawa spadkowego (np. postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, dział spadku, stwierdzenie nieważności testamentu), a także sprawach o ubezwłasnowolnienie i przymusowe leczenie psychiatryczne.

Ksiąg wieczystych

Reprezentowanie Klienta m.in. w sprawach o ustalenie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, składanie wniosków do sądu wieczystoksięgowego o założenie księgi wieczystej, wpis prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, roszczenia lub hipoteki, sprostowanie oznaczenia nieruchomości.

Prawa gospodarczego

Sporządzanie umów pomiędzy przedsiębiorcami, dokonywanie wpisów rejestracyjnych, zmieniających oraz innych wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzenie m.in. spraw o zapłatę pomiędzy przedsiębiorcami oraz przeciwko członkom zarządu spółki, o rozwiązanie spółki, wyłączenie wspólnika ze spółki, uchylenie uchwały wspólników, walnego zgromadzenia lub zgromadzenia obligatariuszy, stwierdzenie nieważności uchwały wspólników, walnego zgromadzenia lub zgromadzenia obligatariuszy, ustalenie istnienia bądź nieistnienia uchwały organu spółki.

Prawa upadłościowego

Reprezentowanie Klienta w sprawach obejmujących upadłość konsumencką, upadłość przedsiębiorcy, w sprawach z zakresu prawa restrukturyzacyjnego

Prawa administracyjnego

Reprezentacja w postępowaniach przed organami jednostek samorządu terytorialnego oraz Sądami Administracyjnymi.

Prawa egzekucyjnego

Kierownie wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, reprezentacja Klienta przed komornikiem sądowym, powództwa przeciwegzekucyjne.

Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Reprezentowanie Klienta m.in. w sprawach o nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy, ustalenie sposobu ustania stosunku pracy, zasądzenie wynagrodzenia za pracę, zasądzenie odszkodowania za niesłuszne rozwiązanie stosunku pracy, z tytułu wypadku przy pracy czy choroby zawodowej, sprawy o ustalenie prawa do renty i emerytury, odwołania od decyzji ZUS.